Tìm kiếm văn bản

890/QĐ-BGDĐT

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở GD&ĐT năm 2014

Số kí hiệu 890/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 12/06/2018
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Nguyễn Thị Nghĩa

Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện

Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm 2014

 

 
   

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

          Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;

          Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Tổ trưởng Tổ công tác CT10,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm 2014, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.

Ông Nguyễn Huy Bằng

Chánh Thanh tra

Trưởng Ban

2.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn

Phó VT, Vụ GDTrH

Phó Trưởng Ban

3.

Bà Đặng Thị Thu Huyền

Phó Chánh Thanh tra

Phó Trưởng Ban

4.

Ông Bùi Hồng Quang

Phó VT, Vụ KHTC

Uỷ viên

5.

Ông Nguyễn Sơn Hải

Phó CT, Cục CNTT

Uỷ viên

6.

Ông Nguyễn Văn Tùng

P.TBT NXB GDVN

Uỷ viên

7.

Ông Nguyễn Văn Phương

Tp TTr HC-PCTN

Uỷ viên

8.

Ông Ngô Đức Thắng

TTVC, Thanh tra

Thư ký

 

9.  

Ông Đỗ Văn Khải

CV, Vụ GDTrH

Thư ký

10.

Bà Thẩm Thị Minh Hằng

TTV, Thanh tra

Thư ký

          Điều 2. Trưởng Ban tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho Hội nghị diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, đúng thời gian theo kế hoạch.

          Ban tổ chức hoạt động từ ngày Quyết định này có hiệu lực và tự giải thể sau khi hoàn thành việc tổ chức Hội nghị.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp);

- Các Vụ GDTrH, KHTC, Cục CNTT, NXBGDVN (để thực hiện);

- Website Bộ;

- Lưu: VT, TTr.

 

 

 

 

 

 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 Nguyễn Thị Nghĩa

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây